Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางสวรรค์ 33 หมู่ที่ 3 ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210 โทรศัพท์ 077-326254 / 077-326-200 โทรสาร 077-326280 / 077-326199 www.bangsawancity.go
 
นายทวีศักดิ์ หนูคง
นายกเทศมนตรีตำบลบางสวรรค์
093-709-5599
 
นางภัทรพรรณ จันทวี
ปลัดเทศบาลตำบลบางสวรรค์
096-956-5296
ข้อมูล เทศบาล
 ข้อมูลพื้นฐาน
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 โครงสร้างองค์กร
 นโยบายการบริหาร
 รับเรื่องราวร้องทุกข์
 อำนาจหน้าที่
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา เทศบาล.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด - งานธุรการ
 สำนักปลัด - งานการเจ้าหน้าที่
 สำนักปลัด - งานทะเบียนราษฎร์
 สำนักปลัด - งานนิติการ
 สำนักปลัด - งานวิเคราะห์ นโยบาย และแผน
 สำนักปลัด - งานสวัสดิการสังคม
 สำนักปลัด - งานการศึกษา
 สำนักปลัด - งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย
 กองคลัง
 กองการประปา
 กองช่าง
 กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
คู่มือการปฏิบัติงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พศ.2561-2565)
คู่มือบริการประชาชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงาน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการคลัง
กิจการสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชมสภา
นัดประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา
งานการเจ้าหน้าที่
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
E-SERVICE
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ ทต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลตำบลบางสวรรค์
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 5)
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ดู : 20)
ประกาศ-ขอความร่วมมือให้ประชาชนงดเดินทางไปรับบริการ ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบางสวรรค์เป็นการชั่วคราว (ดู : 21)
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบางสวรรค์ (ดู : 17)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานจ้าง (ดู : 22)
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 57)
 
ปรกาศจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลบางสวรรค์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกถนน 4009 ถึง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายพูลศักดิ์ พละิชัย หมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 6)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างเทศบาลตำบลบางสวรรค์ (ดู : 11)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยก ถนนสาย 4009 - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายพูลศักดิ์ พลพิชัย หมู่ที่ 1 (ดู : 11)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นตัวหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน 2564 - มิถุนายน 2564 (ดู : 12)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม 2564 - มีนาคม 2564 (ดู : 14)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563 (ดู : 13)
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลบางสวรรค์
  ประกาศราคากลาง สำนักงานเทศบาลตำบลบางสวรรค์
วีดีโอ VDO สำนักงานเทศบาลตำบลบางสวรรค์
ประมวลภาพกิจกรรม สำนักงานเทศบาลตำบลบางสวรรค์
 
จดหมายข่าว เทศบาลตำบลบางสวรรค์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน สำนักงานเทศบาลตำบลบางสวรรค์
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
อ่างน้ำผุด
 
  อ่านรายละเอียด  
 
    สำนักงานเทศบาลตำบลบางสวรรค์
  กระดานสนทนา สำนักงานเทศบาลตำบลบางสวรรค์ ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอีเล็กทรอนิกส์
ทต.บางสวรรค์
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางสวรรค์
  33 หมู่ที่ 3 ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210 
โทรศัพท์ : 077-961851 / 077-960853
โทรสาร : 077-961851
 
   Copyright © 2019. www.bangsawancity.go. All rights reserved. Powered by stsbbs