สำนักงานเทศบาลตำบลบางสวรรค์
  33 หมู่ที่ 3 ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
โทรศัพท์ 077-326254 / 077-326-200 โทรสาร 077-326280 /077-326199
งานสวัสดิการสังคมและงานบริการทั่วไป : 077-961851
www.bangsawancity.go.th